Skip to content

دوره های سلامت

برنامه“هر خانه یک پایگاه سلامت” مجموعه ۲۲ دوره آموزشی، مشتمل بر ۱۰۰ ساعت، بصورت برخط (آنلاین) در قالب دوره های آموزشی چند رسانه ای، فیلم های کوتاه آموزشی و آزمون های اختصاصی (پیش آزمون و پس آزمون) برای هر دوره است که گروه هدف آن سفیران سلامت خانواده می باشند. سفیران سلامت بصورت داوطلبانه در اجرای برنامه های سلامت در سطح جامعه، مشارکت دارند.

سفیر سلامت خانواده با شرکت در دوره های آموزشی حضوری و مجازی در سه حیطه، مسئولیت مشارکت فعال در مراقبت از سلامت خود و خانواده را بر عهده می گیرند تا به اهداف ذیل دست یابند:

  • توانمندسازی سفیران سلامت خانوار و داوطلبان سلامت برای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها
  • توانمندسازی سفیران سلامت خانواده و داوطلبان سلامت برای انجام درمان های اولیه
  • توانمندسازی سفیران سلامت خانواده و داوطلبان سلامت برای توانبخشی